Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Obowiązek audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny został zdefiniowany w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Jego celem w świetle wspomnianej ustawy jest opracowanie takich rozwiązań, które będą służyły zracjonalizowaniu zapotrzebowania i zużycia energii, które po uwzględnieniu kosztów realizacji będą najbardziej optymalne. Audyt energetyczny może dotyczyć budynku, lokalnego źródła ciepła lub lokalnej sieci ciepłowniczej.

Audyt i zużycie energii

Audyt energetyczny przedsiębiorstwaPojęcie audytu energetycznego przedsiębiorstwa wprowadza Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura, która ma na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii elektrycznej. Należy go przeprowadzać na podstawie aktualnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii elektrycznej. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa powinien zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwaAudyt energetyczny przedsiębiorstwa powinien opierać się na analizie kosztowej cyklu życia budynku i instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie. Przedsiębiorca powinien przechowywać dane dotyczące audytu przez okres pięciu lat, w celach ewentualnej kontroli. Audyt jest obowiązkowy w przypadku dużych przedsiębiorstw. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej duże przedsiębiorstwo to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który w ciągu ostatnich dwóch lat, liczonych osobno dla każdego roku, spełnił chociaż jedno z wymogów: zatrudnił minimum 250 pracowników lub suma bilansowa była większa bądź równa 43 miliony euro, a obrót roczny był większy lub równy 50 milionów euro. Głównym celem audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest określenie potencjalnych oszczędności energii.

Zgodnie z zapisami Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku audyt musi być powtarzany co cztery lata. Każdy audyt wymaga analizy indywidualnych parametrów różnych dla każdego przedsiębiorstwa, dlatego bez przedstawienia wstępnych informacji o ilości oraz sposobach zużywania energii, nie da się jednoznacznie określić ceny jego przeprowadzenia.