badania geologiczne

Na czym polegają badania geologiczne?

Gdy planujemy budowę domu na terenie, do którego nie dociera sieć wodociągowa, konieczne staje się wybudowanie studni głębinowej. Niezależnie od rodzaju studni, na który się zdecydujemy, oraz od metody odwiertu, dzięki któremu studnia powstaje, naszym obowiązkiem jest zlecenie wykonania rzetelnych badań gruntu przed rozpoczęciem prac.

Badania geologiczne i poznanie terenu

badania geologiczneW celu ustalenia głębokości wykopu pod studnię głębinową, a także w innych sytuacjach- gdy na naszej działce planujemy takie inwestycje, jak pompa ciepła czy przydomowa oczyszczalnia ścieków, wykonuje się badania geologiczne. Ich przeprowadzenie umożliwia poznanie i zobrazowanie budowy gruntu i warunków hydrogeologicznych na danym obszarze. Ich celem jest uzyskanie szczegółowych informacji o tzw. profilu litologicznym, czyli o głębokości poszczególnych warstw wodonośnych i ich stanie. Obraz profilu litologicznego pozwala na dokładne dopasowanie rodzaju rur oraz ich średnicy, a także długości i głębokości filtra. Czynniki te w znacznym stopniu wpływają na wydajność studni głębinowej i koszt całej inwestycji. Jeśli badania geologiczne wykażą, że w miejscu planowanej budowy nie wykryto warstw wodonośnych, wówczas wykopanie studni będzie niemożliwe.

badania geologiczneJeśli jednak odwiert studni będzie możliwy, to dzięki badaniom geologicznym ekipa wywierci studnię w najbardziej optymalnym miejscu, a inwestor będzie miał pewność, że warstwa wodonośna, z której będzie korzystała studnia głębinowa, jest na tyle obfita, by mogła posłużyć przez odpowiednio długą ilość czasu. Badania geologiczne należy zlecić również przed postawieniem na danym terenie swojego domu. Wówczas badania geologiczne przeprowadzone przez geologa lub geotechnika pozwolą architektowi prawidłowo dobrać rodzaj fundamentów i zbrojenia. Z badań geologicznych dowiemy się na jakim rodzaju podłoża ma stanąć dom (kategoria gruntu), jak spoiste są i jakie warunki fizykochemiczne cechują kolejne warstwy gruntu, a także poznamy poziom wód gruntowych, ich agresywność chemiczną (czy będą powodowały one niszczenie stali i betonu), ewentualnie zjawiska zboczowe (to badanie statyczności skarpy jeśli dom ma być postawiony na skarpie lub w jej pobliżu). Dzięki badaniom geologicznym uzyskujemy więc dokładny obraz terenu, na którym planujemy postawić dom.

Znajomość warunków gruntowo- wodnych pozwala na podjęcie dobrej decyzji dotyczącej zakupu działki, przygotowanie planu jej zagospodarowania, prawidłowe zaprojektowanie domu, zaplanowanie zagospodarowania wód gruntowych, a także umożliwia rozpoznanie i uniknięcie problemów związanych z gruntami i wodami gruntowymi w trakcie prowadzenia robót.